Out-reach aktiviteter i Dansk Psykoanalytisk Selskab

Ved Friederike Unger

 

a jour 1. 3.2012

De danske out-reach aktiviteter, som her kort ridses op, kan inddeles i 3 undergrupper:  

1. formidling af den psykoanalytiske teori og tankegang til et bredt, alment publikum

2. rådgivning og vejledning til personer, som måtte ønske mere viden om den psykoanalytiske behandling

3. videreuddannelse af psykologer og psykiatere, både mht. den psykoanalytiske teori og metode

Der opregnes således kun de helt konkrete tiltag til formidling af den psykoanalytiske teori og metode. M.a.o. tages ikke højde for de mere indirekte out-reach funktioner, som ligger implicit i f.eks. undervisningen og forskningen på universitetet eller i psykoanalytikers daglige kliniske arbejde som terapeut/analytiker og supervisor - out-reach funktioner, som bestemt ikke må undervurderes. Et ”mini-inquiry”, som 2010 gennemførtes blandt associerede medlemmer og kandidater i det danske selskab viste entydigt, at det er den personlige kontakt med en psykoanalytiker, der oftest har været udslagsgivende for ønsket om at blive psykoanalytiker selv.

 

DPA's out-reach aktiviteter

         1. Foredrags- og debataftener, der henvender sig til et bredt alment publikum:

     Psykoanalytisk Debat

Psykoanalytisk Debat er et åbent forum for diskussion af psykoanalytiske problemstillinger og anvendelsen af psykoanalyse såvel inden for klinik som inden for humaniora. Det blev dannet i efteråret 1991 med det formål at etablere en dialog mellem psykoanalytisk interesserede fra forskellige fagområder.

2. Psykoanalytisk Konsultation, som tilbyder råd og vejledning til potentielle klienter og kandidater

 Dansk Psykoanalytisk Selskab har en åben konsultation for alle, der søger psykoanalytisk behandling eller som måtte ønske mere viden om, hvad en psykoanalytisk behandling går ud på.

 

3. Kursus- og videreuddannelsestilbud, der henvender sig specifikt til psykologer og psykiatere

 

3a. Psykoanalytisk Perspektiv - Psykoanalysen før og nu (30 timer)

Over 5 kursusdage giver forskellige psykoanalytikere en indføring i de vigtigst psykoanalytiske begreber med henblik på at bibringe deltagerne kendskab til en psykoanalytisk måde at tænke på.
Kurset er en overordnet indføring i nyere psykoanalytisk teori.

 

3b. Kursus i Differentialdiagnostik: Psykopatologi i Psykoanalytisk perspektiv. En overbygning til ICD-10 og DSMIV (24 timer)

Over 4 kursusdage gennemgår og diskuterer psykoanalytikere psykopatologi ud fra en psykoanalytisk forståelse som sættes i relation til diagnosesystemerne ICD-10 og DSM-IV.

 

3c. Etik (12 timer)

Over 2 kursusdage belyses etiske problemstillinger og dilemmaer i klinisk praksis ud fra forskellige teoretiske og kliniske perspektiver. Juridiske aspekter med relation til psykologloven, forvaltningsloven og lovgivningen på social- og sundhedsområdet inddrages i undervisningen.

 

3d. Kursus i Supervision af Psykoanalytisk Psykoterapi.

Kurset består af 40 timer teori og 20 timer klinik med supervision af supervision.

Yderligere information om Psykoanalytisk Debat, Psykoanalytisk Konsultation og de forskellige kurser findes på : www.psykoanalytisk-selskab.dk

3e. IPP (Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi)

IPP blev grundlagt i 1986 og har lige siden tilbudt psykologer og psykiatere en 3årig uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi. IPP er et selvstændigt institut, men har en tæt tilknytning til DPAS. Således er alle undervisere, supervisorer og terapeuter medlemmer af DPAS, ligesom undervisningen foregår i selskabets lokaler. Siden år 2000 tilbyder IPP desuden et 1årig introduktionskursus, som kan stå i sig selv eller følges op ved fortsættelse på den 3årige uddannelse. Uddannelsen består overordnet af teoriseminarer, individuel- og gruppesupervision, egenterapi 2 gange ugentligt samt to klientforløb over minimum 1½ år. Uddannelsen afsluttes med et essay.

Yderligere information om IPP-uddannelsen findes på: www.ipp-instituttet.dk

 

Samtlige kurser og uddannelser der tilbydes af DPAS er godkendte af psykologernes og psykiaternes respektive faglige organisationer.

 

 

 

 

 

web no  |  web sv