Outreach Sweden

Utåtriktad verksamhet

Källa: Det externa utskottets verksamhetsberättelse verksamhetsåret 100503 – 110630

Eva Aronowitsch
Anneli Mark Orbinski

Offentliga evenemang

1. Vaggan.
Föreläsningsserien ”Vad är psykoanalys? – Med psykoanalys från vaggan till graven” går nu in på sitt 11 år i samarbete med ABF Stockholm. HT-10´s fyra föreläsningar ägnades åt temat: ”Förlust och sorg”.

2. Filmgruppens verksamhet.
Idén med en filmgrupp är att försöka sprida psykoanalysens tankegångar och göra dem tillgängliga för en större publik. Gruppen startade sin verksamhet med visning av filmen ”Antichrist” som följdes av den peruanska filmen ”Faustas tårar” och av filmen ”Revolutionary Road”. Publikgenomsnitt på drygt 60 personer per visning. Diskussionerna med publiken var givande och roliga, tanken är att verksamheten på sikt ska permanentas på samma sätt som Från vaggan till graven.
Två filmserier med fem filmer vardera har ägt rum, den ena hösten 2010 och den andra våren 2011. Under våren visades följande filmer: ”Winter’s Bone”, ”Jag dödade min mamma”, ”Trädet”, ”Boy” och sist ”Upp med händerna”. Publikgenomströmning var 66 personer i genomsnitt per visning. Ökningen kan vi tolka som att konceptet Film och Psykoanalys börjat bli känt.
3. Det våras för Freud.
I samarbete med förlaget Natur och Kultur anordnades ett välbesökt evenemang den 6 maj 2011 för att fira slutförandet av den Svenska utgåvan av Freuds samlade skrifter.
Arbetsgruppen för ”Öppna Seminarier inom Svenska psykoanalytiska föreningen”

Bakgrund
Flera initiativ och strömningar låg bakom att gruppen bildades. Dels framfördes förslag från styrelsen i dåvarande Spaf om att undersöka möjligheten till att skapa nya former för utåtriktade aktiviteter för allmänheten. Detta låg även i linje med diskussioner i ”Outreach-gruppen” inom IPA där man sökt former för att skapa utåtriktade aktiviteter för att komma i kontakt med ”potentiella analysander och kandidater”. Vidare fanns fristående initiativ, där analytiker startat eller börjat skissa på öppna seminarieserier. Back to Basics var redan en fungerande öppen seminarieserie och det föll sig efter en tid naturligt att ett band knöts till denna arbetsgrupp.

Genomförda seminarieserier
a) ”Back to Basics”
Back to Basics bygger på läsning av grundläggande psykoanalytiska texter, som diskuteras och där respektive seminarieledare även kan ge kliniska perspektiv och exempel. Seminariegrupperna ses varannan vecka under ett år med ett inledande gemensamt seminarium varefter seminarieledarna håller i var sitt block om 4 gånger. Serien avslutas med två seminarier där deltagarna får ”önska ämne” samt ett avslutande gemensamt seminarium med alla seminarieledarna. Detta gäller upplägget för Back to Basics 1 och 2 och är snarlikt för Back to Basics 3.

b) ”Introduktion till Freud”
En studiecirkel har genomförts omfattande tio seminarier med en ledare och åtta deltagare. Gruppen har läst och diskuterat första bandet i den svenska Freudutgåvan: ”Föreläsningar - Orientering i psykoanalysen”. Mycket positiva reaktioner vid utvärdering – fortsättning är planerad.

c) ”Vad är psykoanalys”
Här hade man sju seminarier med olika ledare, vilka introducerade begrepp och frågeställningar som är centrala inom psykoanalysen – detta för en grupp av 12 deltagare. Reaktionerna vid utvärderingen var mycket positiva och en fortsättning är planerad.

Planerade och utannonserade seminarieserier
d) ”Introduktion till Freud ”
Två nya studiecirklar är planerade, med samma struktur som tidigare (en ledare, tio seminarier, åtta kursdeltagare). Dels arrangeras en repris på ”Föreläsningar - Orientering i psykoanalysen” (start 20/9); dels en seminarieserie kring band IX i den svenska Freudutgåvan: ”Konst och litteratur” (start 19/9). Aktiviteterna sker denna gång genom ett nyetablerat samarbete med ABF Stockholm.

e) ”Psykoanalys med barn och ungdomar – hur går det till?”
Här tänker man olika ledare och 12 deltagare med nio introducerande seminarier, varav tre fokuserade till spädbarn, tre till barn och tre till tonåringar.

Om framtiden

Gruppens uppdrag har varit att starta en öppen seminarieverksamhet, vilket nu har skett. Man har efter utvärdering kommit fram till att det är värt att bygga vidare på initiativet att erbjuda ”Öppna seminarier” för allmänheten. Gensvaret från allmänheten/kursdeltagarna har genomgående varit positivt, och det bedöms vara en bra aktivitet för föreningen i linje med Outreach-gruppens tankar. Under hösten kommer diskussioner att föras med Externa utskottet om hur verksamheten ”Öppna seminarier inom Svenska psykoanalytiska föreningen” skall kunna permanentas och utvidgas med fler teman och fler engagerade medlemmar.

Skriftserien

Ett försök gjordes att skapa ett nummer om ”Psykoanalysen i psykiatrin”, med möten med potentiella skribenter. Det visade sig emellertid vara svårt att hitta en lämplig form för ett nummer med detta tema, varför projektet lades ner.

Det har inletts ett arbete med att ersätta det snart slutsålda Nr 1 ”Om psykoanalys för barn och ungdomar”, med två nya nummer, ett om barn och ett om tonåringar.

Arbete pågår också med ett nummer om skam, vilket beräknas kunna utkomma under verksamhetsåret 2011-2012.

Under 2011-2012 skall också ett nytryck ske av det slutsålda Nr 4 ”Hundra år av drömmande”.

Hemsidan
Hemsidan består av en extern och en intern del. Under året som gått har man arbetat med att integrera de två tidigare hemsidorna samt göra hemsidan överskådlig, lättillgänglig och aktuell. Förstasidan är vårt ansikte utåt och ska dels presentera Spaf samt väcka intresse för vad föreningen och våra medlemmar har att erbjuda. Information om aktuella aktiviteter prioriteras på förstasidan och uppdateras kontinuerligt. Information som inte behöver uppdateras lika ofta finns huvudsakligen under respektive rubrik.
Hemsidan ger även möjlighet att ställa frågor om psykoanalys som sedan besvaras av någon ur en panel.

På den interna hemsidan finns medlemsinformation så som medlemmarnas privata kontaktuppgifter, styrelseprotokoll och institutets protokoll.

Kontakt med myndigheter och systerorganisationer

Samrådsforum
Samrådsforum är en instans för överläggningar mellan samtliga föreningar för de olika psykoterapiinriktningarna för legitimerade psykoterapeuter. En Spaf-representant deltar kontinuerligt. Samrådsforum har under perioden haft fyra sammanträden.
På mötena har man framför allt informerat varandra om aktuella konferenser och utbildningar samt diskuterat gemensamma frågor.

Medicinsk Psykologi
Inom sektionen för medicinsk psykologi samverkar flera föreningar som från olika utgångspunkter arbetar för de psykologiska perspektiven inom medicinen och hälso- och sjukvården

Sektionen/dess delförening Svenska Psykoanalytiska Föreningen sände in och fick antaget ett symposieförslag till årets Medicinska Riksstämma (30/11 – 2/12 2011), ett symposium med titeln ”Samtalets betydelse – dörr till läkekonst och säker vård”.
SPAF:s deltagande i denna Sektion kan tillsammans med övriga delföreningar påverka den så naturvetenskapliga övervikten inom vården.Media

Det har skett en tydlig utveckling när det gäller medias intresse för psykoanalys och psykoanalytikers syn på olika ämnen. Antalet samtal från journalister som önskar uttalanden eller medverkan i radio eller tidningar har stadigt ökat. Länkar till olika medlemmars mediamedverkan går att finna på hemsidan.
För framtiden planeras dels mediaträning i föreningens regi, dels bildandet av en grupp som kan agera offensivt, det vill säga aktivt ta kontakt med media då vi tycker att vi har något att säga om aktuella händelser/ ämnen som förekommer i det offentliga rummet.

Aktiviteter i Skåne

I Skåne finns ett Psykoanalytiskt Sällskap bestående av medlemmar från den Svenska föreningen och den Danska föreningen vilka är bosatta och verksamma i Skåne.

Sällskapet ordnade under hösten 2010 och våren 2011 Psykoanalytiker ser på film. Temat var under hösten Fäder och deras söner. Filmerna visades i Lund. Filmer som visades var: ”Honung” och “Spider” Under våren: ”Trädet” ”Upp med händerna” och ”Cykeltjuven” .

På Sällskapets lokal i Lund har tre föredrag hållits förutom två kandidatföredrag från Danska föreningen.

Inom den Danska föreningen finns “Psykoanalytisk debatt ” som bidrog med tre föredrag.
Två offentligt föredrag har anordnats.

Aktiviteter i Göteborg

I Göteborg återupptogs under våren 2011 våra tidigare externa seminarier. De förra hade som tema att följa Freuds artiklar i kronologisk ordning.
Den nya seminarieserien har rubriken "Själen, kroppen och kulturen"

Serien inleddes våren 2011 med tema "Depression i vår tid.”
Hösten 2011 har seminarier med tema psykoanalys och kultur. Våren 2012 är temat psykosomatik.

Svenska psykoanalytiska föreningens inre liv.

Det inre livet i en psykoanalytisk förening med dess organisation, verksamhet och intrikata väv av relationer har betydelse för hur medlemmarna värdesätter sitt medlemskap och det påverkar också hur de förmedlar sig till yttervärlden. Vi ville undersöka vad som går det attraktivt att tillhöra föreningen, vad medlemmar och kandidater uppskattar, vad de saknar och vad de är kritiska till, vad de vill se mer av och vad de vill förändra. Vi valde att ställa ett antal frågor till några medlemmar och kandidater, som inte utgör ett systematiskt urval utan tillfrågades eftersom vi tror att de representerar olika uppfattningar och grupperingar.

Det utmynnar i ett förslag att föreningen initierar en diskussion med temat öppenhet/slutenhet där både medlemmar och kandidater kan delta.

När det gäller utbildningen är seminarierna kandidaternas första möte med föreningen och den atmosfär, som där skapas, blir utslagsgivande för uppfattningen om hur man bör vara i föreningssammanhang och för hur framtida företrädare danas. Här läggs grunden till hur man förhåller sig som professionella psykoanalytiker till varandra och till omvärlden.

Vi föreslår att föreningsstyrelsen anordnar en hearing, öppen för alla medlemmar och kandidater, om psykoanalytikerutbildningens syfte, innehåll, pedagogik samt bedömning och examination.

 

 

 

 

 

 

 

web no  |  web sv